Vorstand

Unse­re Vor­stands­mit­glie­der: Urs Senn­hau­ser (Prä­si­dent), Mar­kus Schmutz (Vize­prä­si­dent, ver­stor­ben), Regu­la Peter (Eltern­ver­tre­te­rin), Mar­co Beng (Ver­tre­ter Schwei­ze­ri­sche Epi­lep­sie-Stif­tung), Mar­tin Tscha­mun (Ver­tre­ter erwach­se­ne Betrof­fe­ne), Moni­ka Stolz (Finan­zen), Urs P. Gauch (zurück­ge­tre­ten), Lud­wig Feu­er­le (zurück­ge­tre­ten)